ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2563
นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายกนกศักดิ์ สุทธิบุตร

นายกนกศักดิ์ สุทธิบุตร
สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง

ดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายชินเดช เมธารมณ์

นายชินเดช เมธารมณ์
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายไพบูลย์ อังคณากรกุล

นายไพบูลย์ อังคณากรกุล
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ดร. ธภัทร อาจศรี

ดร. ธภัทร อาจศรี
สาขาบริการสังคม

ดร.เรวัต สุนทรวิภาต

ดร.เรวัต สุนทรวิภาต
สาขาบริการสังคม

นายมนัส ศรีวานิชภูมิ

นายมนัส ศรีวานิชภูมิ
สาขาบริการสังคม

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2562
นายธฤต ไชยมงคล

นายธฤต ไชยมงคล
สาขาวิชาการ

นายชาติชาย ภุมรินทร

นายชาติชาย ภุมรินทร
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย

นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายจักรวาล ตั้งประกอบ

นายจักรวาล ตั้งประกอบ
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายศุภชัย เอกอุน

นายศุภชัย เอกอุ่น
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายชฎิล ศุขะพันธุ์

นายชฎิล ศุขะพันธุ์
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

ดร.สุภชา ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ

ดร.สุภชา ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ
สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์
นายกิติพัฒน์ ตัณฑพงศ์

นายกิติพัฒน์ ตัณฑพงศ์
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ

นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายเกียรติศักดิ์ มีขันทอง

นายเกียรติศักดิ์ มีขันทอง
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายกรรธม กรรณสูต

นายกรรธม กรรณสูต
สาขาบริการสังคม

นายสุริยัณต์ ผู้อุตส่าห์
ดร.วิชัย ล้ำสุทธิ

ดร.วิชัย ล้ำสุทธิ
สาขาบริการสังคม

นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงศ์
ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2561
นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย

นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายอำนาจ ภาครส

นายอำนาจ ภาครส
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายเสกสรร เสริมพงศ์

นายเสกสรร เสริมพงศ์
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายภูวดา ตฤษณานนท์

นายภูวดา ตฤษณานนท์
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณรงค์ชัย  อิงควรเศรษฐ์

นายณรงค์ชัย อิงควรเศรษฐ์
สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย ธนสาร  หอสุวรรณ์

นาย ธนสาร หอสุวรรณ์
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ดร.อนุรัตน์  อินทร

ดร.อนุรัตน์ อินทร
สาขาบริการสังคม

นาย เสรี  สหะโชค

นายเสรี สหะโชค
สาขาบริการสังคม

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2560
นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน

นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล

นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

ดร.สุกิจ นิตินัย

ดร.สุกิจ นิตินัย
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น

ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์

นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์
สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.วีระภัทร์ ตันตยาคม

ดร.วีระภัทร์ ตันตยาคม
สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนภปฎล สุขเกษม

นายนภปฎล สุขเกษม
สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายอดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์

นายอดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายประเสริฐ แสงโป๋

นายประเสริฐ แสงโป๋
สาขาบริการสังคม

นายแสงชัย แหเลิศตระกูล

นายแสงชัย แหเลิศตระกูล
สาขาบริการสังคม

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
สาขาวิชาการ

ดร.กนก สารสิทธิธรรม

ดร.กนก สารสิทธิธรรม
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายกรณ์กัฐวีญ์ ม่วงน้อย

นายกรณ์กัฐวีญ์ ม่วงน้อย
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายภักดี ธุระเจน

นายภักดี ธุระเจน
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายชนะ ภูมี

นายชนะ ภูมี
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ดร.นาตยา กีรติภักดี

ดร.นาตยา กีรติภักดี
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายสุรเดช บัวทิพย์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายสุรเดช บัวทิพย์
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ สาขาพัฒนาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
สาขาพัฒนาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ สาขาบริการสังคม

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์
สาขาบริการสังคม

นายอนุชาติ เยาวรัตน์ สาขาส่งเสริมกีฬา

นายอนุชาติ เยาวรัตน์
สาขาส่งเสริมกีฬา

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2556
dummy picture

นายประณีต ร้อยบาง

dummy picture

นายศักดา พันธ์กล้า

dummy picture

นายเสรี อติภัทธะ

dummy picture

นายสมศักดิ์ เปรมมณี

dummy picture

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

dummy picture

ดร.ต้อง ศรีคชา

dummy picture

นายสมพร โพธิ์อยู่

dummy picture

นายนักรบ เนียมนามธรรม

dummy picture

นายไพบูลย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์

dummy picture

ดร.พิษณุ วิชยโยธิน

dummy picture

ดร.อรสา รามโกมุท

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2555
dummy picture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์

dummy picture

นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม

dummy picture

ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์

dummy picture

นายวิทยา เกตุชู

dummy picture

นายสง่า กล่อมจิตเจริญ

dummy picture

ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง

dummy picture

นายสมเกียรติ นิรมิตตานนท์

dummy picture

นายนิพนธ์ ลิ้มรักษา

dummy picture

นายสุเทพ สุวรรณกลาง

dummy picture

ดร.เกรียงไกร สุขแสนไกรศร

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2554
dummy picture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ภูผา

dummy picture

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล

dummy picture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล

dummy picture

นายนฤาชา จิตรีขันธ์

dummy picture

นายสมนึก ฉัตรจิ่ว

dummy picture

นายประกิจ ศรีบุศราคัม

dummy picture

นายปิติวงษ์ ผลสมบุญ

dummy picture

นายสุเมต สุวรรณพรหม

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2553
ผศ.พรสวัสดิ์ ผดุง สาขาบริหารราชการ

ผศ.พรสวัสดิ์ ผดุง
สาขาบริหารราชการ

นายวิศว์ รัตนโชติ สาขาบริหารราชการ

นายวิศว์ รัตนโชติ
สาขาบริหารราชการ

นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์

นายวีระยุทธ คุปพันธ์ สาขาเทคโนโลยี

นายวีระยุทธ คุปพันธ์
สาขาเทคโนโลยี

นายชาตรี สิงหเสนี สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายชาตรี สิงหเสนี
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายประสงค์ ลีลาอิทธิ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายประสงค์ ลีลาอิทธิ
สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายโนช จิตร์ศิริ สาขาวิชาการ

นายโนช จิตร์ศิริ
สาขาวิชาการ

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2552
นายสุรพล ชามาตย์ สาขาบริหารราชการ

นายสุรพล ชามาตย์
สาขาบริหารราชการ

นางวนิดา ปอน้อย สาขาบริหารราชการ

นางวนิดา ปอน้อย
สาขาบริหารราชการ

นายนิธิ อ่อนท้วม
สาขาวิชาการ

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ สาขาวิชาการ

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ
สาขาวิชาการ

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2551
dummy picture

นายพลศักดิ์ ปิยะทัต

dummy picture

ผศ.นภัทร วัจนเทพินทร์

dummy picture

รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2550
dummy picture

นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์

dummy picture

นายเผ่าพงษ์ เด็มสัมฤทธิ์

dummy picture

นายสุเมธ เจียมบุตร

dummy picture

นายเจิดศักดิ์ สืบทรัพย์

dummy picture

นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

dummy picture

นายสุพจน์ วรรณโรจน์

dummy picture

นายสมชาย สายสิทธิ์

dummy picture

นายศักดิ์ชัย ศรีสันติธรรม

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2549
dummy picture

นายนิพิรพนธ์ เกษมสุข

dummy picture

นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์

dummy picture

นายสมนึก จินดาทรัพย์

dummy picture

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร

dummy picture

นายวรรชัย สุทธิรักษ์

dummy picture

นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์

dummy picture

นางจริยา เอียมสกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2548
dummy picture

นายวัชระ อนุศาสนกุล

dummy picture

นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล

dummy picture

นายจำเนียร ศิลปวานิช

dummy picture

รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม

dummy picture

นายจตุพล เกียรติไกรรัตน์

dummy picture

นายสุทธิ หอเพชรรุ่งเรือง

dummy picture

นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล

dummy picture

นายบุญชัย อุดมแสวงโชค

dummy picture

นายพรศักดิ์ นิปัจการนันท์

dummy picture

นายบรรเจิด ชีวิทยาการ

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2547
dummy picture

ดร.อินทร์ จันทร์

dummy picture

นายชัยยง เอื้อวิริยากูล

dummy picture

นายปรีชา โพธิสัตย์

dummy picture

นายวัชรินทร์ ศิริพานิช

dummy picture

นายอำนวย ทองสถิตย์

dummy picture

นายธนาฒย์ ปิติพรเทพิน

dummy picture

นายพลศักดิ์ ปิยะทัต

dummy picture

นายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล

dummy picture

นายโพธ์ทอง พิพัฒน์ไพบูลย์

dummy picture

นายอรชุน แก้วกังกาล

dummy picture

นายอุดม สุขสุดประเสริฐ

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2546
dummy picture

นายสมบัติ ศรีชัยนนท์

dummy picture

นายสมบูรณ์ ดีระวัฒนานนท์

dummy picture

นายวินัย สารวุวรรณ

dummy picture

นางสาวบุษปภัทร นามวงษ์

dummy picture

นายแสวงสิน เกตุโตประการ

dummy picture

นางกฤษนา พัวศิริ

dummy picture

นายปราโมทย์ อรรถาชิต

dummy picture

นายปราโมทย์ จรรยาธรรม

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2545
dummy picture

นายชัยโชค พุ่มพวง

dummy picture

นายปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา

dummy picture

นายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา

dummy picture

นายกฤษณ์ เทียนสวัสดิ์

dummy picture

นายสมเกียรติ จันทรวรากร

dummy picture

นายอภิชิต ล้ำเลิศพงษ์พนา

dummy picture

ผศ.จงกล แก่นเพิ่ม

dummy picture

นายจิโรจน์ ทวีอุดมทรัพย์

dummy picture

นายสาเรศ ศรีทองเกิด

dummy picture

นายสุเมธ นิติสุพรรัตน์

dummy picture

นายวีรศักดิ์ ชัยรัตนทรงพล

dummy picture

นายทวีทรัพย์ เจริญผลพิบูลย์

dummy picture

นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ

dummy picture

นายอภัทรบท วรวรรณปรีชา

dummy picture

นายอนุชัย ตั้งศุภพรชัย

dummy picture

นายสมชาย ตั้งศิริเศรษฐ

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2544
dummy picture

รศ.บรรเลง ศรนิล

dummy picture

ดร.อาทร จันทรวิมล

dummy picture

นายสุพจน์ จันทรวิวัฒน์

dummy picture

นายชาญณรงค์ ดิฐานนท์

dummy picture

นายภควัต รักศรี

dummy picture

นายนรเศรษฐ สมบูรณ์วงศ์

dummy picture

นายนิมิตร บัวเล็ก

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2543
dummy picture

นายวาที ดีจะมาลา

dummy picture

ผศ.ดร.ณรงฤทธิ์ สมบัติสมภพ

dummy picture

นายเฉลิม วงศ์รักพาณิช

dummy picture

นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล

dummy picture

นายวิรัตน์ ยุวภฺษิดานนท์

dummy picture

นายวิรัตน์ ภัทรเมธากุล

dummy picture

นายสมพร บุญมา

dummy picture

นายสีหภาค สิงหพันธ์

dummy picture

นายกำพล ภู่มณี

dummy picture

นายบุญพร้อม จงสฤษดิ์หวัง

dummy picture

นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2542
dummy picture

นายเสมอ เริงอนันต์

dummy picture

นายสันต์ ตันติ์วิสุทธิ์

dummy picture

นายสันต์ ตันติ์วิสุทธิ์

dummy picture

นายสมสักดิ์ บริสุทธนะกุล

dummy picture

นายพรเลิศ แสงทวีเลิศ

dummy picture

นายนันทวัฒนชัย วงษ์ชนะชัย

dummy picture

นายอนันต์ วรธิติพงศ์

dummy picture

นายวิชชา กฤษณาวารินทร์

dummy picture

นายณรงค์ วินเขียว

dummy picture

นายพลวัฒน์ ศุขจรัส

dummy picture

นายวารินทร์ ฤกษ์ฉวี

dummy picture

นายสกลเกียรติ หุ่นแก้ว

dummy picture

นายสุทัศน์ ก่อเกียรติ

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2541
dummy picture

นายเกรียงชัย สระบงกช

dummy picture

นายชาญวุฒิ แก่นจันดา

dummy picture

นายดิศักดิ์ ศรีสุวรรณ

dummy picture

นายพยนต์ รักการงาน

dummy picture

นายไพโรจน์ ศิริบัญชากิจ

dummy picture

นายวิทยา ทองขาว

dummy picture

นายวรวิทย์ จตุรพาณิชย์

dummy picture

นายสุเทพ รอดแป้น

dummy picture

นายสุรชาติ ชื่นโชคสันต์

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2538
dummy picture

นายประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง

dummy picture

นายพูลทรัพย์ สุวรรณศิริศิลป์

dummy picture

นายอภิรัตน์ หมอนสุภาพ

dummy picture

นายวิชัย สืบศิริพงษ์

dummy picture

นายวิทยา จิตตวิริยะกุล

dummy picture

นายสงวน บุญปิยทัศน์

dummy picture

นายสิงห์ชัย วงษ์ขำ

dummy picture

นายปริญญา สุขชิต

dummy picture

รต.สมพล สนธิทิม

ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2537
dummy picture

ดร.กมล ตรรกบุตร

dummy picture

นายประกิจ ศรีสุริยชัย

dummy picture

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

dummy picture

นายสุรชาติ ชาติวันยานุอุตต์

dummy picture

พระไพบูลย์ ธัมมวิปุโล

dummy picture

นาพันธุ์ศักดิ์ โกเมศ

dummy picture

นายโสภณ จีนพงษ์

dummy picture

นายนรงค์ฤทธิ์ อัศวะเรืองพิภพ

dummy picture

นายสำเริง รัศมีศวะ

dummy picture

นายพงศ์อินทร์ บุรารัตน์วงศ์

dummy picture

นายอุดม วงศ์เวช

dummy picture

นายโกสินทร์ โกสินทรานนท์

dummy picture

นายเดชา จันทรภาษา

dummy picture

นายประเสริฐ สืบจากกัน

dummy picture

นายสงพงษ์ ลาภเอี่ยมไพศาล

dummy picture

นายอนุ อารามนารถ