ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

  1. ประสานสามัคคี เกื้อกูลสนับสนุนในหมู่สมาชิก เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สําเร็จ การศึกษามา พึงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและผิดกฎหมายของประเทศ
  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนดําเนินโครงการ ต่างๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  3. เป็นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่สมาชิก บุคคล ผู้ ประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป ต่อเนื่อง
  4. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตลอดจนให้ความร่วมมือ ด้านวิชาการ
  5. ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยต่อบุคคลและ หน่วยงานภายนอก
  6. ไม่ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์