ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทำเนียบสมาคมฯ

ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ

บรรเลง ศรนิล

รศ.ดร. บรรเลง ศรนิล

สมัยที่ 1

พ.ศ. 2529-2531

ยูรศักด์ อยู่ยืนยง

นาย ยูรศักด์ อยู่ยืนยง

สมัยที่ 2, 3, 4, 5

พ.ศ. 2531-2541

กมล ตรรกบุตร

ดร. กมล ตรรกบุตร

สมัยที่ 6

พ.ศ. 2541-2543

อภิชิต ล้ำเลิศพงค์พนา

ดร. อภิชิต ล้ำเลิศพงค์พนา

สมัยที 7

พ.ศ. 2543-2545

แสงชัย โชติช่วงชัชวาล

นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล

สมัยที่ 8, 9

พ.ศ. 2545-2549

ดิศักดิ์ ศรีสุวรรณ

นาย ดิศักดิ์ ศรีสุวรรณ

สมัยที่ 10, 11

พ.ศ. 2549-2553

วินัย สารสุวรรณ

นาย วินัย สารสุวรรณ

สมัยที่ 12, 13

พ.ศ. 2553-2557

สุรพล ชามาตย์

ดร. สุรพล ชามาตย์

สมัยที่ 14

พ.ศ. 2557-2559

สุรพล ชามาตย์

ดร. สุรพล ชามาตย์

สมัยที่ 15

พ.ศ. 2559-2561

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ดร. ฤทธิรงค์ อินทรจินดา

สมัยที่ 16

พ.ศ. 2561-2563

สุรเดช บัวทรัพย์

นาย สุรเดช บัวทรัพย์

สมัยที่ 17

พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน