ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติและสัญลักษณ์ของสมาคมฯ

ประวัติสมาคมศิษย์เก่าฯความหมายของตราสัญลักษณ์สมาคมฯ

ในอดีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีอธิการบดีเพียงท่านเดียว ที่บริหารดูแลทั้ง 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตธนบุรี วิทยาเขตลาดกระบัง และวิทยาเขตพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ เป็นอธิการบดีคนแรกของสถาบันฯ ในเวลาต่อมาแต่ละสถาบันได้แยกการบริหารอย่างอิสระ โดยมี อาจารย์บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นท่านแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเมื่อได้มีการแยกบริหารกันอย่างอิสระ จึงได้มีพระราชบัญญัติของสถาบันขึ้น

ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยกำหนดในธรรมนูญของสถาบันว่าจะต้องมีนายกสมาคมศิษย์เข้าร่วมเป็นกรรมการในสภาสถาบันโดยตำแหน่ง อีกทั้งจะต้องมี ตันแทนศิษย์เก่าอีก 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นตัวแทนศิษย์เก่าทั้งหมด เป็นกรรมการในสภา สถาบันสมาคมศิษย์เก่าจึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีอาจารย์ บรรเลง ศรนิล ซึ่งในขณะนี้ท่านได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสถาบันฯ ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งร่วมกับกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน กลุ่มเพื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ กลุ่มเพื่อนคณะคุรุศาสตร์ โดยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2529 และท่านอธิการบดีบรรเลง ศรนิล ก็เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นท่านแรก

สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสมาคมศิษย์เก่ารวมของทุกคณะและวิทยาลัยในสถาบัน ดำเนินการก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์ดังนี้ : –

  • ประสานสามัคคี เกื้อกูล สนับสนุนในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่พึ่งปฏิบัติต่อสังคม ไม่ขัดต่อศีลธรรม และกฎของบ้านเมือง
  • เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างสมาชิก ศิษย์เก่า และ ส่งข่าวสารความก้าวหน้าของสถาบันยังมวลชนสมาชิกศิษย์เก่า
  • เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบันของสถาบัน
  • เป็นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า และ เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการแก่สมาชิก
  • ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเมือง
ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมของสมาคมมีดังนี้

  • สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันทั้งด้านกีฬา และ ทั่วๆไป ซึ่งทางสถาบันจัดขึ้น
  • มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • เป็นศูนย์กลางในการติดต่อส่งข่าวสารระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน และในหมู่ศิษย์เก่าด้วยกัน
  • ให้การบริการด้านข้อมูลศิษย์เก่า ศิษย์เก่าปัจจุบัน และ คณาจารย์ของสถาบัน
  • จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ

ในปัจจุบันการจัดงานและกิจกรรมของสมาคมฯ มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานน้อยมาก และศิษย์เก่าที่มาเข้าร่วมงานจะเป็นบุคคลเดิม เพราะในการติดต่อกับศิษย์เก่านั้น ทางสมาคมฯ จะใช้ข้อมูลที่อยู่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทำให้สมาคมติดต่อไปแล้ว แต่ศิษย์เก่าไม่ได้รับข้อมูล ทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถติดต่อกับศิษย์เก่าได้ทั่วถึงกัน จึงเกิดการขาดการติดต่อกับศิษย์เก่า และหน้าที่การงานของศิษย์เก่า ซึ่งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้ขยายตัวออกสู่ภูมิภาคมากขึ้น ทำให้ศิษย์เก่าที่ทำงานในส่วนภูมิภาคไม่สะดวก ในเรื่องของการเดินทางและที่พักอาศัย ที่มาร่วมงานกับทางสมาคม ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ศิษย์เก่าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น

ทางสมาคมศิษย์เก่าจึงได้ก่อตั้ง เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าสจพ. ขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาในการติดต่อศิษย์เก่า และ เพื่อความสะดวกในการกระจายข่าวอย่างทั้วถึง ภายในศิษย์เก่าด้วยกันเอง โดยทางเว็บไซต์ได้ทำหน้าที่เป็นศุนย์รวมศิษย์เก่า สจพ.

ความหมายตราสัญลักษณ์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

KMUTNA Logo

คำอธิบาย

หากมองจากรูปตรงกลางของตราสัญลักษณ์ จะเห็นได้ว่าใบตัดโลหะ หรือ “มิลลิ่งคัดเตอร์” กำลังขึ้นรูปตัดแท่งโลหะ อันเป็นการสื่อถึงเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องจักรกล โดยเหนือมิลลิ่งคัดเตอร์จะมีอักษรย่อภาษาไทย “สศ. มจพ.” ซึ่งย่อมาจาก “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” และทางด้านล่างของแท่งโลหะ จะมีอักษรย่อภาษาอังกฤษ “KMUTNA” ซึ่งย่อมาจาก “King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Alumni Association” และทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลมล้อมรอบด้วยธงชาติประเทศไทยทางด้านซ้ายมือครึ่งวงกลม และธงชาติประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ทางด้านขวามือครึ่งวงกลม อันมีความหมายว่า สถาบันแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาะารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเยาวนของไทยให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการวางรากฐานให้เป็นกำลังสำคัญของชาติไทยเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของชาติ ให้มีความเจริญทัดเทียมเสมอนานาประเทศ

ตราสัญลักษณ์ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภมพันธ์ 2530 ถึงปัจจุบัน)

มิลลิ่งคัดเตอร์ มีคมตัด 6 ฟัง มีความหมายพังนี้

ใบตัด” ที่มีความแข็งแรงเปรียบเสมือนพลังอันเข้มแข็ง อดทน
ความคม” เปรียบเสมือนปัญญาอันเฉียบแหลม
คมตัด 6 ฟัน” เปรียบเสมือนความสามัคคีช่วยกันทำงานให้เสร็จบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้

ธงชาติประเทศไทย – ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สื่อความหมายถึง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการพัฒนาการศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม ในขณะนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีฐานะเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “เทคนิคไทย – เยอรมัน” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือระบบเยอรมัน ที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริงในโรงงาน และที่นี่เป็นที่แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการถ่ายทอดด้านความรู้ด้านการขึ้นรูปโลหะด้วยใบตัดโลหะ หรือ “มิลลิ่งคัดเตอร์” จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานสามัคคี เกื้อกูล สนับสนุนในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สำเร็จการศึกษามาพึงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและผิดกฎหมายของประเทศชาติ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่สมาชิก บุคคล ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไป สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ ตลอดจนจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ครอบครัวมีฐานะที่ยากจน ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ต่อบุคคล และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์โดยรวมต่อสังคม และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

สิ่งที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องการสื่อโดยสัญลักษณ์ หมายถึง ความหลักแหลมเชี่ยวชาญด้านประยุกต์องค์ความรรู้ สู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างงานและพัฒนาคน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูง ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป