ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการสมาคมฯ ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารสมาคมฯรายชื่อคณะผู้บริหารสมาคมฯ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

คณะผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2564 – ปัจจุบัน

นายสุรเดช บัวทรัพย์

นายสุรเดช บัวทรัพย์

นายกสมาคม

นายสมชาย เวชกรรม

นายสมชาย เวชกรรม

อุปนายกคนที่ 1

นายมานพ มานะสกุลกิจ

นายมานพ มานะสกุลกิจ

อุปนายกคนที่ 2

นายยุทธ ปณิธานวงศ์

นายยุทธ ปณิธานวงศ์

กรรมการและนายทะเบียน

นายณรงค์ นาคสนติ์

นายณรงค์ นาคสนติ์

กรรมการและปฏิคม

นายนภปฏล สุขเกษม

นายนภปฏล สุขเกษม

กรรมการและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวปิยพร หุตานนท์

นางสาวปิยพร หุตานนท์

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายจิรวัฒน์ เจริญพานิช

นายจิรวัฒน์ เจริญพานิช

กรรมการและสารสนเทศ

นางสาวศศิหงส์ เกษมจารุ

นางสาวศศิหงส์ เกษมจารุ

กรรมการและเหรัญญิก

นายสิรเสฏฐ์ บุญมีศรีสง่า

นายสิรเสฏฐ์ บุญมีศรีสง่า

กรรมการและเลขานุการ

นายสุธีร์ จรัสจารุมนต์

นายสุธีร์ จรัสจารุมนต์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอนวัช รอดแป้น

นายอนวัช รอดแป้น

กรรมการ

นายอนุชาติ เยาวรัตน์

นายอนุชาติ เยาวรัตน์

กรรมการ

นายมนัส ศรีวานิชภูมิ

นายมนัส ศรีวานิชภูมิ

กรรมการ

นายยุทธยง อรัณยกานนท์

นายยุทธยง อรัณยกานนท์

กรรมการ

นายอนุชา หิรัญวัฒน์

นายอนุชา หิรัญวัฒน์

กรรมการ

นายอนุชัย สายเกื้อกูล

นายอนุชัย สายเกื้อกูล

กรรมการ

นายพุฒิพงศ์ สุดหล้า

นายพุฒิพงศ์ สุดหล้า

กรรมการ

นายกิตติ เจริญวิทิตกุล

นายกิตติ เจริญวิทิตกุล

กรรมการ

นายโชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ

นายโชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ

กรรมการ

นายสืบตระกูล บินเทพ

นายสืบตระกูล บินเทพ

กรรมการ

นายเสรี สหะโชค

นายเสรี สหะโชค

กรรมการ

นายสุพจน์ วรรณโรจน์

นายสุพจน์ วรรณโรจน์

กรรมการ

นายทวี บางจริง

นายทวี บางจริง

กรรมการ

นางสาวเพ็ญพิมล ลือขจร

นางสาวเพ็ญพิมล ลือขจร

กรรมการ

นายสันชัย อินทพิชัย

นายสันชัย อินทพิชัย

กรรมการ

นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล

นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล

กรรมการ

นางสาวณัฐกาน อิ่มเงิน

อนุการ

1.นายสุรเดช บัวทรัพย์นายกสมาคม
2.นายสมชาย เวชกรรมอุปนายก คนที่ 1
3.นายมานพ มานะสกุลกิจอุปนายกคนที่ 2
4.นายยุทธ ปณิธานวงศ์กรรมการและนายทะเบียน
5.นายณรงค์ นาคสนติ์กรรมการและปฏิคม
6.นายนภปฏล สุขเกษมกรรมการและกิจกรรมพิเศษ
7.นางสาวปิยพร หุตานนท์กรรมการและประชาสัมพันธ์
8.นายจิรวัฒน์ เจริญพานิชกรรมการและสารสนเทศ
9.นางสาวศศิหงส์ เกษมจารุกรรมการและเหรัญญิก
10.นายสิรเสฏฐ์ บุญมีศรีสง่ากรรมการและเลขานุการ
11.นายสุธีร์ จรัสจารุมนต์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12.นายอนวัช รอดแป้นกรรมการ
13.นายอนุชาติ เยาวรัตน์กรรมการ
14.นายมนัส ศรีวานิชภูมิกรรมการ
15.นายยุทธยง อรัณยกานนท์กรรมการ
16.นายอนุชา หิรัญวัฒน์กรรมการ
17.นายอนุชัย สายเกื้อกูลกรรมการ
18.นายพุฒิพงศ์ สุดหล้ากรรมการ
19.นายกิตติ เจริญวิทิตกุลกรรมการ
20.นายโชคชัย อลงกรณ์ทักษิณกรรมการ
21.นายสืบตระกูล บินเทพกรรมการ
22.นายเสรี สหะโชคกรรมการ
23.นายสุพจน์ วรรณโรจน์กรรมการ
24.นายทวี บางจริงกรรมการ
25.นางสาวเพ็ญพิมล ลือขจรกรรมการ
26.นายสันชัย อินทพิชัยกรรมการ
27.นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคลกรรมการ