ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้เป็นปึกแผ่น ในการสร้างชื่อเสียง ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย
  2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
  3. สนับสนุนศิษย์เก่าให้เกิดการพัฒนาสมาคมและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง