ความมั่นใจในอุตสาหกรรมไทยโดย คุณ วิทูรย์ สิมะโชคดี หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559

ความมั่นใจในอุตสาหกรรมไทยโดย คุณ วิทูรย์ สิมะโชคดี หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559

ในวันนี้เรายังขาด “มืออาชีพ” ในด้านต่างๆอีกมาก โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นเทียบชั้นสากลได้ ศาสตร์หลายอย่างที่ว่านี้จะมีประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเมื่อผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพนั้นสามารถใช้ความรู้จริงทางทฤษฎีวิชาการบวกเข้ากับความสามารถทางปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าให้กับองค์กรและสังคม เพราะลำพังเพียงความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวโดยไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรมที่แปลกใหม่ได้แล้ว ความรู้ที่มีนั้นก็จะมีประโยชน์น้อย สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจในอนาคตของอุตสาหกรรมไทยมากยิ่งขึ้น ก็คือ การได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเกียรติบัตรและขอบคุณการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยแก่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อวันที่3พ.ค.2559 อันเนื่องมาจากภาคเอกชนให้การสนับสนุนการฝึกอบรมแก่นิสิต และมอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้าน Industrial Automation (IA) และ Smart Classroom ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในโรงงานและระบบการเรียนการสอน ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างในห้องเรียนกับห้องปฏิบัติการ ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เน้นนำความรู้ในห้องเรียนไปสู่ปฏิบัติการที่สามารถสร้างผลงานที่เห็นชัด และจับต้องได้จริงครั้งนี้ ก็ด้วยการร่วมมือกันสร้างทีมนักศึกษาเพื่อนำ “สิ่งประดิษฐ” ไปแข่งขันที่ประเทศจีน ในงาน “Smart Manufacturing” ที่มีการประกวดใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.Smart Robot 2.Smart Machine 3.Internet of Things สถาบันศึกษาที่มีโอกาสสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับอาจารย์ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่องค์กรเอกชนก็ได้การประชาวัมพันธ์ทั้งผลิตภัณฑ์ปละองค์กรณ์ในเชิงของ CSR ด้วย จึงเป็นเรื่องที่ win-win ด้วยกันทั้งคู่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษา และสังคมไทยอย่างยิ่ง ที่เล่าเรื่องความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นนี้ ก็เพื่อตอกย้ำให้เห็นว่า ไทยเราก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ยุคของ Industry 4.0 และ Thailand 4.0 ด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ แต่สำคัญที่สุด ก็คือการสร้าง “ฐาน” หรือ “ความพร้อมด้านพื้นฐาน”(Infrastructure) และความสามารถในการปรับให้เข้ากับบริบทต่างๆ ของไทย เพื่อที่จะเกื้อหนุนให้เราต่อยอดบนฐานที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่อง ครับผม!