ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านใหม่

ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านใหม่

ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านใหม่

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านใหม่