พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และดร.ฤทธิรงค์  อินทรจินดา เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย