การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 8/2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 8/2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 8/2559

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 215 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 8/2559 โดยในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน รักษาการแทนอธิการบดี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย อีกทั้งทางสมาคมศิษย์เก่า ฯ ได้มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ให้แก่ รองศาตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉินด้วย