คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานฯ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานฯ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานฯ

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถในการภาษาอังกฤษ ( King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test Project ) ( K-STEP Test) เพื่อให้บริการสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทางคณะกรรมการจึงได้กำหนดตารางวันรับสมัครสอบ ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว