วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

 มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

          เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 58 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สื่อมวลชน และเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติยศของคนดีศรีแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “58 ปี ตามรอยพ่อ สานต่อนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          กิจกรรมในงานแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย

          ภาคเช้า เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

          เวลา 10.00 น. พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. เพื่อแสดงความเคารพและน้อมระลึกถึงอาจารย์คุณของ ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางรากฐานรูปแบบการศึกษาแบบเยอรมัน ให้มี ความเข้มแข็ง มั่นคง และมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน”

          เวลา 17.00 น. งานเลี้ยงภาคค่ำ มีการประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศแห่งปี 2560 ได้แก่ โครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และสื่อมวลชน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.

          ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091, 0-2586-9010 หรือ www.kmutnb.ac.th