ภาพบรรยากาศวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “58 ปี ตามรอยพ่อ สานต่อนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 13 ท่าน ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาการ

2.ดร.กนก สารสิทธิธรรม ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

3.นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

4.นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

5.นายภักดี ธุระเจน ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

6.นายชนะ ภูมี ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

7.ดร.นาตยา กีรติภักดี ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

8.ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

9.นายสุรเดช บัวทรัพย์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

10.นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

11.นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12.นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม

13.นายอนุชาติ เยาวรัตน์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาส่งเสริมกีฬา