นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญมาร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญมาร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญมาร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญมาร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 8 ท่านได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญโสภณ สาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ ทวนทอง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

7. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร ไทย-เยอรมัน