คำสั่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2560

คำสั่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2560

คำสั่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น