เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม การประชุมพิจารณาการดำเนินงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม การประชุมพิจารณาการดำเนินงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม การประชุมพิจารณาการดำเนินงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก คุณณรงค์ บัวบาน นายทะเบียน คุณเรวัต สุนทรวิภาต ปฏิคม และนายไพรัช กิจวรวุฒิ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม การประชุมพิจารณาการดำเนินงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มี ท่านสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ ในที่ประชุม และมี ท่านฐากร ธรรมประทีป ผู้ช่วยราชเลขาธิการสํานักราชเลขาธิการ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารโครงการฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย