เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตามคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตามคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตามคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เนื่องจากได้มีมติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ 014/2560 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560