คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 1 พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ยื่นร่างข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ท่านอัยการทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อตรวจทานความถูกต้องและภาษาที่ใช้

คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 1 พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ยื่นร่างข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ท่านอัยการทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อตรวจทานความถูกต้องและภาษาที่ใช้

คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 1 พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ยื่นร่างข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ท่านอัยการทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อตรวจทานความถูกต้องและภาษาที่ใช้

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 1 พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ยื่นร่างข้อบังคับ สมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ท่านอัยการทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อตรวจทานความถูกต้องและภาษาที่ใช้ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ก่อนนำร่างข้อบังคับฉบับใหม่ เข้าสู่การประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 เพื่อขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับฯ เป็น ฉบับแก้ไข ปี พ.ศ. 2560 ต่อไป