ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2560

ทางสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลเกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ครบรอบ 62 ปี ในเวลา 07.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชาสนเทศ 2 ชั้น 4 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ