เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และให้สมาชิกสามารถเสนอความคิดและข้อเสนอแนะในการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าทุกรุ่น โดยการประชุมใหญ่ฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้อง 501) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง