เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม เรื่องการประชุมการกำหนดขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง การก่อสร้างระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม เรื่องการประชุมการกำหนดขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง การก่อสร้างระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม เรื่องการประชุมการกำหนดขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง การก่อสร้างระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 คุณณรงค์ บัวบาน นายทะเบียน คุณเรวัต สุนทรวิภาต ปฏิคม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องการประชุมการกำหนดขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง การก่อสร้างระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีท่านสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ ในที่ประชุม และมี ท่านฐากร ธรรมประทีป ผู้ช่วยราชเลขาธิการสํานักราชเลขาธิการ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารโครงการฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย