บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณ เฉลิม บุญเฉียน และคุณเรวัต สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติและร่วมกันบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน เช่น การตรวจรับรองระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน การตรวจรับรอง การใช้หม้อไอน้ำภายในโรงงาน การตรวจรับรองการใช้ภาชนะและถังแรงดันภายในโรงงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต่ออายุใบอนุญาตทราบเรื่องข้อกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน โดยมี คุณประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสหกรรมบางปู