วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนและค่าบัตรโบว์ลิ่ง เพื่อช่วยเหลือการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนและค่าบัตรโบว์ลิ่ง เพื่อช่วยเหลือการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนและค่าบัตรโบว์ลิ่ง เพื่อช่วยเหลือการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนและค่าบัตรโบว์ลิ่ง เพื่อช่วยเหลือการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.ที่จะเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่นในเบื้องต้น 120,000 บาท ต่อ ท่านดร.ศิริทัช โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภา มจพ. และท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ท่านอธิการบดี มจพ.

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนและค่าบัตรโบว์ลิ่ง เพื่อช่วยเหลือการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ