เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี ให้กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวงเงินค่าก่อสร้าง 450,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี ให้กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวงเงินค่าก่อสร้าง 450,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี ให้กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวงเงินค่าก่อสร้าง 450,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี ให้กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวงเงินค่าก่อสร้าง 450,000 บาท สมาคมศิษย์เก่าฯ ต้องขอขอบพระคุณ คุณเรวัต สุนทรวิภาต ปฏิคมสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้ดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อเยาวชนของชาติ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และบารมีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 องค์แห่งพระนามาภิไธย มหาวิทยาลัยของเรา โปรดพระราชทานพรอันเป็นมงคลที่สูงยิ่งให้ คุณเรวัต สุนทรวิภาต และครอบครัว มีความสุขความเจริญ ประกอบกิจการเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงตลอดไป