หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ ได้ลงข่าวโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย

หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ ได้ลงข่าวโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย

หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ ได้ลงข่าวโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย

หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ ฉบับที่ 224 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ได้ลงข่าวโครงการออกแบบและจัดสร้างรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย ซึ่งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนโครงการฯนี้มาโดยตลอด เพื่อลดมลพิษทางน้ำ ฟื้นฟูธรรมชาติ และคืนน้ำดีให้กับแหล่งน้