เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ เข้าอวยพรคณะกรรมการบริหาร มจพ. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ เข้าอวยพรคณะกรรมการบริหาร มจพ. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ เข้าอวยพรคณะกรรมการบริหาร มจพ. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร เข้ามอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอวยพรปีใหม่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี รวมทั้งคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.