คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกสมาคมฯ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด LINE Sticker ในหัวข้อ “ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกสมาคมฯ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด LINE Sticker ในหัวข้อ “ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกสมาคมฯ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด LINE Sticker ในหัวข้อ “ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด LINE Sticker ในหัวข้อ “ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายพงศ์ตะวัน ฉายประทีป นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายสิทธิศานต์ พุ่มพลายงาม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และประเภททีมของนายกรวีร์ ศรีชัยนนท์ นักศึกษาคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ