เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด ชื่อ “มหาวชิรมงกุฏ” ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด ชื่อ “มหาวชิรมงกุฏ” ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด ชื่อ “มหาวชิรมงกุฏ” ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน