เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และให้สมาชิกสามารถเสนอความคิดและข้อเสนอแนะในการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าทุกรุ่น ภายในงานฯ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อให้ใช้สืบค้นข้อมูลหนังสือให้กับนักศึกษาที่มาใช้บริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และยังมีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ชุดใหม่ ซึ่งมีการเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

 1. คุณปรีชา รุ่งรัตน์
 2. คุณอานันท์ ฟักสังข์
 3. คุณณรงค์ บัวบาน
 4. คุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย
 5. คุณไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์
 6. คุณฤทธิรงค์ อินทรจินดา
 7. คุณเรวัต สุนทรวิภาต
 8. คุณอนันต์ ธรรมชาลัย

โดยมีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงจำนวน 80 ท่าน ไม่ใช้สิทธิ์จำนวน 12 ท่าน และไม่ออกเสียงจำนวน 5 ท่าน มีผลคะแนนในการเลือกตั้ง ดังนี้

 1. คุณอานันท์ ฟักสังข์ ได้รับคะแนน 69 คะแนน
 2. คุณณรงค์ บัวบาน ได้รับคะแนน 68 คะแนน
 3. คุณปรีชา รุ่งรัตน์ ได้รับคะแนน 67 คะแนน
 4. คุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย ได้รับคะแนน 65 คะแนน
 5. คุณฤทธิรงค์ อินทรจินดา ได้รับคะแนน 62 คะแนน
 6. คุณไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์ ได้รับคะแนน 60 คะแนน
 7. คุณเรวัต สุนทรวิภาต ได้รับคะแนน 32 คะแนน
 8. คุณอนันต์ ธรรมชาลัย ได้รับคะแนน 15 คะแนน