ขอแสดงความยินดี กับ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สศ.มจพ. ที่ได้รับพระราชทานสายสะพายสายที่ 3

ขอแสดงความยินดี กับ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สศ.มจพ. ที่ได้รับพระราชทานสายสะพายสายที่ 3

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับพระราชทานสายสะพายสายที่ 3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด “มหาวชิรมงกุฎ”