ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และดร.อนันต์ ธรรมชาลัย เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และดร.อนันต์ ธรรมชาลัย เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และดร.อนันต์ ธรรมชาลัย เลขานุการสมาคม ศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในฐานะตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า “ความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบกิจการงานให้บังเกิดประโยชน์ ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภเรื่องการใช้ความรู้ ให้บัณฑิตได้พิจารณาสัก 2 ประการ ประการแรก ความรู้ทางวิชาการมิใช่สิ่งที่จะนำไปใช้ได้อย่างสำเร็จรูป หรือใช้โดยยึดถือตามตำราอย่างเถรตรง หากจะต้องรู้จักปรับใช้ให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง แต่ละกรณี และบางครั้งก็ต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขาประกอบกัน ประการที่สอง ความรู้ทางวิชาการก็อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้ หากนำไปใช้โดยไม่มีคุณธรรมความสุจริตคอยกำกับประคับประคอง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ้งชัด ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการนำความรู้ไปใช้ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเอง แก่สังคม และประเทศชาติ”

สุดท้ายนี้ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมา ณ ที่นี้