ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย เลขานุการ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย เลขานุการ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบหมายให้ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย เลขานุการและคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา2560 โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดงานเลี้ยงแสดงความความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 พฤจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง

ในการนี้ปีการศึกษา 2560 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ท่านแรก Prof.Dr. Gyeung Ho Choi สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Mechanical Engineering จาก Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา Mechanical Engineering จาก University of Alabama สหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตลอดระยะเวลา 15 ปี ท่านได้อุทิศตนให้กับการสอนและการวิจัยอย่างสุดความสามารถ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงมีมติให้ Prof.Dr. Gyeung Ho Choi ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน เพื่อยกย่องให้เป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

ท่านที่สอง ดร.ชนะ ภูมี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตร Master’s Degree (P.H.) Industrial Environmental หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Management Program, Harvard Business school สหรัฐอเมริกา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง VICE PRESIDENT CEMENT AND CONSTRUCTUION SOULUTION BUSINESS, SCG Cement Co., Ltd. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับทางบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (SCG) ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (SCG) ประเภทช่างเทคนิคและวิศวกรให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านเครื่องกลและแมคคาทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และความร่วมมือด้านอื่นๆ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงมีมติให้ ดร.ชนะ ภูมี ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

ท่านที่สาม ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ MINI MBA จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่านได้ร่วมวางแผนและให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการจัดตั้งห้องปฎิบัตการ IC Packaging: Microelectronics Packaging Laboratory, MPAC ห้องปฎิบัติการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงมีมติให้ ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์