นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมฯ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562