ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2562 “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2562 “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2562 “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันงานได้มีพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ สาขาวิชาการ
  2. นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
  3. นายอำนาจ ภาครส สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
  4. นายเสกสรร เสริมพงศ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
  5. นายภูวดา ตฤษณานนท์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. นายณรงค์ชัย อิงควรเศรษฐ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน
  8. นายธนสาร หอสุวรรณ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน
  9. ดร.อนุรัตน์ อินทร สาขาบริการสังคม
  10. นายเสรี สหะโชค สาขาบริการสังคม