สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารเรียนอาคารเรียนประหยัดพลังงาน แบบถอดประกอบ (Knock Down)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารเรียนอาคารเรียนประหยัดพลังงาน แบบถอดประกอบ (Knock Down)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศและทรงทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการในงาน มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย อุปฑูตเยอรมนีประจำประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โดยภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านต่างๆ อาทิเช่น ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ และงาน Open House เปิดบ้านให้เยี่ยมชมทุกคณะ การสัมมนาทางวิชาการ การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มจพ. มีนวัตกรรมผลงานวิจัยทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และ Smart Mobility มีหลักสูตรการเรียน การสอนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ

การนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ออกแบบและสร้างอาคารเรียนแบบถอดประกอบ (Knock Down) พร้อมระบบ Solar Roof Top และระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 1 หลัง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำไปติดตั้งให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปอเล่อ สาขาบ้านนอเปีย ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ช่วยยกระดับการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ชดเชยบุคลากรที่ขาดแคลน