เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

ตามที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสมาชิกสามัญประเภท ก. เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม สมาคมฯ จึงขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒ ตามข้อบังคับ หมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๒๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๙ อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร