แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดแกล้าโปรดกระหม่อนแต่งตั้ง นายอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ท่านอธิการบดี อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์