ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดแกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ จบปริญญาตรีภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นศิษย์เก่ารุ่น TE14