ตัวแทน สศ.มจพ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกสภา มจพ. และ ท่านอธิการบดี มจพ.

ตัวแทน สศ.มจพ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกสภา มจพ. และ ท่านอธิการบดี มจพ.

12 ม.ค. 65 ตัวแทน สศ.มจพ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.ธีรวุฒิ ท่านนายกสภา มจพ. และ ศ.ดร.สุชาติ ท่านอธิการบดี มจพ.

ตัวแทน สศ.มจพ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกสภา มจพ. และ ท่านอธิการบดี มจพ.