รูปประจำเรื่อง

เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2563

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว