รูปประจำเรื่อง

ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงเห็นสมควรเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนรอบข้าง สมาคมศิษย์เก่าฯ จะกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ให้ท่านสมาชิกทราบในโอกาสต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ