รูปประจำเรื่อง

เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2563

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นจึงขอเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ เป็นวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาและสถานที่ตามกำหนดการเดิม