รูปประจำเรื่อง

ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่านทราบ