รูปประจำเรื่อง

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563