รูปประจำเรื่อง

แจ้ง รปภ. ที่ป้อมยามมางานสมาคมศิษย์เก่าประชุมใหญ่ประจำปี 2563

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาหน้า ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ จึงขอให้ท่านที่จะนำรถมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งกับทาง รปภ. ณ ป้อมยามด้วยว่าท่านมางานประชุมของสมาคมศิษย์เก่าฯ รปภ. จะอำนวยความสะดวกในการจอดรถให้กับท่าน