ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์