งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558

งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558

งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญ งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558 ณ วัดเขาโพธิ์ จ.ระยอง วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาอเนกประสงค์และศาสนสถานต่างๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 2,505,446.75 บาท (สองล้านห้าแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558