โครงการ "การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะต่อใบอนุญาตที่จะสิ้นสุดใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559"

โครงการ “การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะต่อใบอนุญาตที่จะสิ้นสุดใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559”

โครงการ "การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะต่อใบอนุญาตที่จะสิ้นสุดใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559"

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ “การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะต่อใบอนุญาตที่จะสิ้นสุดใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559” โดยมี ดร.สุรพล ชามาตย์ ท่านนายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฟังสัมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ