โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ "เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา"

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ “เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา”

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ "เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา"

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.ชุรพล ชามาตย์ ท่านนายกสมาคมฯ ได้นำทีมคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ “เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดดำเนินโครงการกิจกรรมนี้มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ