ความก้าวหน้าของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินงานโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งระบบงานดึงน้ำเสียที่บำบัดแล้วของระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อการเกษตร